Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

&RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ $UW 4 5 &RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ $UW %LDQFR (FUX *LDOOR $UDQFLR 5RVVR 9HUGH %OX 7DXSH $QWUDFLWH %ODQF (FUX -DXQH 2UDQJH 5RXJH 9HUW %OHX 7DXSH $QWKUDFLWH :KLWH 1DWXUDO <HOORZ 2UDQJH 5HG *UHHQ %OXH 7DXSH $QWKUDFLWH :HLVV 1DWXU *HOE 2UDQJH 5RW *UĞQ %ODX 7DXSH $QWKUD]LW (FUX *LDOOR 5RVVR %OX 7DXSH $QWUDFLWH (FUX -DXQH 5RXJH %OHX 7DXSH $QWKUDFLWH :KLWH <HOORZ 5HG *UHHQ %OXH $QWKUDFLWH :HLVV *HOE 5RW %ODX 7DXSH $QWKUD]LW TESSUTO 3RO\0D SROLHVWHUH JU PT LGURUHSHOOHQWH DQWLPXijD SURWH]LRQH 89 UHVLVWHQ]D FRORUL STRUTTURA SDOL PP LQ DFFLDLR EDFFKHWWH SDUDJRQ DFFLDLR VX ' VWUXWWXUD FRORUH JUDıWH VQRGR PHWDOOR DSHUWXUD PD QXDOH DOWH]]D UHJRODELOH SUROXQJR FRQ YLWH ]LQFDWR H YHUQLFLDWR CARATTERISTICHE TECNICHE 2YVUVZ 2PEUHOORQH GL GHVLJQ VHQ]D YRODQWL TISSU 3RO\0D 3RO\HVWHU JU PF K\GURIXJH DQWL PRLVLVVXUH SURWHFWLRQ 89 UÜVLVWDQFH FRXOHXUV STRUCTURE PÉWV PP HQ DFLHU EDOHLQHV SDUDJRQ DFLHU VXU ' VWUXFWXUH FRXOHXU JUDSKLWH LQFOLQDLVRQ PÜWDO RXYHUWXUH PDQXHOOH KDXWHXU UÜJODEOH SLTXH ]LQJXÜ HW YHUQLV DYHF YLV GH VHUUDJH FABRIC 3RO\0D 3RO\HVWHU JU VP ZDWHU UHSHOOHQW PRXOGSURRI 89 SURWHFWLRQ FRORXU IDVWQHVV FRAME VWHHO SROHV PP SDUDJRQ ULEV VWHHO ULEV IRU ' JUDSKLWH FRORXU IUDPH PHWDO WLOW PDQXDO RSHQLQJ DGMXVWDEOH KHLJKW JDOYDQLVHG DQG FRDWHG ORZHU SROH ZLWK VFUHZ STOFF 3RO\0D 3RO\HVWHU JU TP :DVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJQLHUW 9HUURWWXQJVIHVW 89 6FKXW] /LFKWHFKWKHLW GESTELL 6WRFN PP DXV 6WDKO SDUDJRQ 6WUHEHQ 6WDKOVWUHEHQ IĞU ' )DUEH *UDSKLW +DQGąijQXQJ KąKHQYHUVWHOOEDU JDOYDQLVLHUWHU XQG ODFNLHUWHU 8QWHUVWRFN PLW 6FKUDXEH CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES 2YVUVZ 3DUDVRO GH GHVLJQ VDQV ODPEUHTXLQV 2YVUVZ 'HVLJQ SDUDVRO ZLWKRXW YDODQFHV 2YVUVZ 'HVLJQ 6RQQHQVFKLUP RKQH 9RODQWV TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN $UW 4 $UW 5 H max 230 $UW $UW 3HVR SHU EDVH PLQ NJ SHU ' PLQ NJ SHU DOWUH PLVXUH &RQ SHVR PDJJLRUH DYUHWH SLĚ VWDELOLWÇ H VLFXUH]]D 9HGHUH EDVL SDJ 3RLGV SRXU SLHG PLQ NJ SRXU WDLOOH ' PLQ NJ SRXU DXWUHV WDLOOHV $YHF SOXV GH SRLGV LO \ DXUD XQH PDMHXUH VWDELOLWÜ HW VÜFXULWÜ Voir pieds à la page 170 :HLJKW IRU EDVH PLQ NJ IRU ' PLQ NJ IRU RWKHU VL]HV :LWK KLJKHU ZHLJKW WKHUH DUH EHWWHU VWDELOLW\ DQG VDIHW\ See bases on page 170 *HZLFKW IĞU 6WËQGHU PLQ NJ IRU ' PLQ NJ IĞU DQGHUH *URĔHQ 0LW KąKHU *HZLFKW HV JLEW EHVVHU VWDELOLWËW XQG 6LFKHUKHLW Ständer Seite 170 103 /H PLVXUH LQGLFDWH QRQ LQFOXGRQR OD EDVH &RQ EDVH FD FP /HV PHVXUHV LQGLTXÜHV QH FRPSUHQQHQW SDV OH SLHG $YHF SLHG FD FP 7KHVH VL]HV GRQŖW LQFOXGH WKH EDVH KHLJKW :LWK EDVH FD FP 'LHVH 0DĔQDKPHQ XPIDVVHQ QLFKW GHQ )XĔ 0LW )XĔ FD FP

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=