Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

&RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ $UW &RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ $UW TESSUTO 3RO\0D SROLHVWHUH JU PT LGURUHSHOOHQWH DQWLPXijD SURWH]LRQH 89 UHVLVWHQ]D FRORUL /ŖRPEUHOORQH Û GRWDWR GL ODFFLR FKLXVXUD H GL PHPEUDQD LQ .ULVWDO STRUTTURA SDOL PP H EDFFKHWWH LQ DFFLDLR VQRGR PHWDOOR DSHUWXUD PDQXDOH DOWH]]D UHJRODELOH SUROXQJR FRQ YLWH ]LQFDWR H YHUQLFLDWR /H PLVXUH ' H ' KDQQR OD VWUXWWXUD FRORUH JUDıWH /D PLVXUD ' KD OD VWUXWWXUD FRORUH ELDQFR CARATTERISTICHE TECNICHE )LH 2PEUHOORQH GL GHVLJQ FRQ ULFDPR TISSU 3RO\0D 3RO\HVWHU JU PF K\GURIXJH DQWL PRLVLVVXUH SURWHFWLRQ 89 UÜVLVWDQFH FRXOHXUV /H SDUDVRO D XQH EDQGH GH IHUPHWXUH HW GŖXQH PHPEUDQH WUDQVSDUHQWH HQ GRWDWLRQ STRUCTURE PÉWV PP HW EDOHLQHV HQ DFLHU LQFOLQDLVRQ PÜWDO RXYHUWXUH PDQXHOOH KDXWHXU UÜJODEOH SLTXH ]LQJXÜ HW YHUQLV DYHF YLV GH VHUUDJH /HV WDLOOHV ' HW ' RQW OD VWUXFWXUH FRXOHXU JUDSKLWH /D WDLOOH ' D OD VWUXFWXUH FRXOHXU EODQF FABRIC 3RO\0D 3RO\HVWHU JU VP ZDWHU UHSHOOHQW PRXOGSURRI 89 SURWHFWLRQ FRORXU IDVWQHVV 7KH SDUDVRO KDV D WLH EDQG IRU FORVLQJ DQG D WUDQVSDUHQW PHPEUDQH IRU UDLQ FRAME VWHHO SROHV PP DQG ULEV PHWDO WLOW PDQXDO RSHQLQJ DGMXVWDEOH KHLJKW JDOYDQLVHG DQG FRDWHG ORZHU SROH ZLWK VFUHZ 7KH IUDPH IRU VL]HV ' DQG ' LV JUDSKLWH FRORXU WKH RQH IRU ' LV ZKLWH STOFF 3RO\0D 3RO\HVWHU JU TP :DVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJQLHUW 9HUURWWXQJVIHVW 89 6FKXW] /LFKWHFKWKHLW 'HU 6RQQHQVFKLUP KDW HLQH 6FKOLQJHQYHUVFKOXĔ XQD HLQH 0HPEUDQ IĞU 5HJHQ GESTELL 6WąFNH PP XQG 6FKLHQHQ DXV 6WDKO 0HWDOONQLFNHU +DQGąijQXQJ KąKHQYHUVHOOEDU JDOYDQLVLHUWHU XQG ODFNLHUWH 8QWHUVWRFN PLW 6FKUDXEH 'LH *UąĔH ' XQG ' KDEHQ *UDSKLWIDUEH *HVWHOO DQVWDWW ' KDW ZHLVVHV *HVWHOO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES )LH 3DUDVRO GH GHVLJQ DYHF EURGHULH )LH 'HVLJQ SDUDVRO ZLWK HPEURLGHU\ )LH 'HVLJQ 6RQQHQVFKLUP PLW 6WLFNHUHL TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 111 Art. 28 Art. 27 Art. 29 %LDQFR (FUX $QWUDFLWH 7DXSH %ODQF (FUX $QWKUDFLWH 7DXSH :KLWH 1DWXUDO $QWKUDFLWH 7DXSH :HLVV 1DWXU $QWKUD]LW 7DXSH (FUX 7DXSH (FUX 7DXSH 1DWXUDO 7DXSH 1DWXU 7DXSH 3HVR SHU EDVH PLQ NJ SHU ' PLQ NJ SHU DOWUH PLVXUH &RQ SHVR PDJJLRUH DYUHWH SLĚ VWDELOLWÇ H VLFXUH]]D 9HGHUH EDVL SDJ 3RLGV SRXU SLHG PLQ NJ SRXU WDLOOH ' PLQ NJ SRXU DXWUHV WDLOOHV $YHF SOXV GH SRLGV LO \ DXUD XQH PDMHXUH VWDELOLWÜ HW VÜFXULWÜ Voir pieds à la page 170 :HLJKW IRU EDVH PLQ NJ IRU ' PLQ NJ IRU RWKHU VL]HV :LWK KLJKHU ZHLJKW WKHUH DUH EHWWHU VWDELOLW\ DQG VDIHW\ See bases on page 170 *HZLFKW IĞU 6WËQGHU PLQ NJ IRU ' PLQ NJ IĞU DQGHUH *URĔHQ 0LW KąKHU *HZLFKW HV JLEW EHVVHU VWDELOLWËW XQG 6LFKHUKHLW Ständer Seite 170 /H PLVXUH LQGLFDWH QRQ LQFOXGRQR OD EDVH &RQ EDVH FD FP /HV PHVXUHV LQGLTXÜHV QH FRPSUHQQHQW SDV OH SLHG $YHF SLHG FD FP 7KHVH VL]HV GRQŖW LQFOXGH WKH EDVH KHLJKW :LWK EDVH FD FP 'LHVH 0DĔQDKPHQ XPIDVVHQ QLFKW GHQ )XĔ 0LW )XĔ FD FP

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=