Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

TESSUTO 3RO\0D SROLHVWHUH JU PT LGURUHSHOOHQWH DQWLPXijD SURWH]LRQH 89 UHVLVWHQ]D FRORUL 7H[0D 2OHıQ JU PT WLQWR LQ SDVWD LGURUHSHOOHQWH DQWLPXijD SURWH]LRQH 89 UHVLVWHQ]D FRORUL ,O WHVVXWR 7H[0D SXā HVVHUH XVDWR SHU DOFXQL FRORUL VSHFLDOL 7 STRUTTURA SDOL PP H EDFFKHWWH LQ DFFLDLR VWUXWWXUD FRORUH JUDıWH VQRGR PHWDOOR DSHUWXUD PDQXDOH DOWH]]D UHJRODELOH SUROXQJR FRQ YLWH ]LQFDWR H YHUQLFLDWR CARATTERISTICHE TECNICHE (SSLNYV 2PEUHOORQH GL GHVLJQ FRQ YRODQWH VPHUODWR TISSU 3RO\0D 3RO\HVWHU JU PF K\GURIXJH DQWL PRLVLVVXUH SURWHFWLRQ 89 UÜVLVWDQFH FRXOHXUV 7H[0D 2OHıQ JU PF WHLQWÜ HQ PDVVH K\GURIXJH DQWL PRLVLVVXUH SURWHFWLRQ 89 UÜVLVWDQFH FRXOHXUV /H WLVVX 7H[0D SHXW ÝWUH XWLOLVÜ SRXU GHV FRXOHXUV VSÜFLDX[ 7 STRUCTURE PÉWV PP HW EDOHLQHV HQ DFLHU VWUXFWXUH FRXOHXU JUDSKLWH LQFOLQDLVRQ PÜWDO RXYHUWXUH PDQXHOOH KDXWHXU UÜJODEOH SLTXH ]LQJXÜ HW YHUQLV DYHF YLV GH VHUUDJH FABRIC 3RO\0D 3RO\HVWHU JU VP ZDWHU UHSHOOHQW PRXOGSURRI 89 SURWHFWLRQ FRORXU IDVWQHVV 7H[0D VROXWLRQ G\HG 2OHıQ JU VP ZDWHU UHSHOOHQW PRXOGSURRI 89 SURWHFWLRQ FRORXU IDVWQHVV 7KH IDEULF 7H[0D FDQ EH XVHG IRU VRPH VSHFLDO FRORXUV FRAME VWHHO SROHV PP DQG ULEV JUDSKLWH FRORXU IUDPH PHWDO WLOW PDQXDO RSHQLQJ DGMXVWDEOH KHLJKW JDOYDQLVHG DQG FRDWHG ORZHU SROH ZLWK VFUHZ STOFF 3RO\0D 3RO\HVWHU JU TP :DVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJQLHUW 9HUURWWXQJVIHVW 89 6FKXW] /LFKWHFKWKHLW 7H[0D 2OHıQ JU TP VSLQGĞVHQJHIËUEWHV :DVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJQLHUW 9HUURWWXQJVIHVW 89 6FKXW] /LFKWHFKWKHLW GESTELL 6WRFN PP XQG 6WUHEHQ DXV 6WDKO *HVWHOO *UDSKLW )DUEH +DQGąijQXQJ JDOYDQLVLHUWHU XQG ODFNLHUWHU 8QWHUVWRFN PLW 6FKUDXEH CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES (SSLNYV 3DUDVRO GH GHVLJQ DYHF ODPEUHTXLQV IHVWRQQÒV (SSLNYV 'HVLJQ SDUDVRO ZLWK VFDOORSHG YDODQFHV (SSLNYV 'HVLJQ 6RQQHQVFKLUP PLW IHVWRQLHUWHQ 9RODQWV TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 115 $UW %LDQFR (FUX %ODQF (FUX :KLWH 1DWXUDO :HLVV 1DWXU P P &RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ $UW %LDQFR (FUX 7DXSH *LDOOR $UDQFLR 5RVVR %RUGHDX[ 7HUUDFRWWD 9HUGH /LPH %LVFD\ 7XUFKHVH %OX %ODQF (FUX 7DXSH -DXQH 2UDQJH 5RXJH %RUGHDX[ 7HUUHFXLWH 9HUW $QLV %LVFD\ 7XUTXRLVH %OHX :KLWH 1DWXUDO 7DXSH <HOORZ 2UDQJH 5HG %XUJXQG\ 7HUUDFRWWD *UHHQ /LPH %LVFD\ 7XUTXHVH %OXH :HLVV 1DWXU 7DXSH *HOE 2UDQJH 5RW %RUGHDX[ 7HUUDFRWWD *UĞQ /LPH %LVFD\ 7ĞUNLV %ODX P P P P P P T T P T T T P 100 100 Art. 86R Art. 84 Art. 85 &RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ $UW 5 (FUX 7DXSH 7HUUDFRWWD 9HUGH /LPH %OX 7XUFKHVH (FUX 7DXSH 7HUUHFXLWH 9HUW $QLV %OHX 7XUTXRLVH 1DWXUDO 7DXSH 7HUUDFRWWD *UHHQ /LPH %OXH 7XUTXHVH 1DWXU 7DXSH 7HUUDFRWWD *UĞQ /LPH %ODX 7ĞUNLV P T T T P P P 3HVR SHU EDVH PLQ NJ SHU ' PLQ NJ SHU ' H UHWWDQJRODUH &RQ SHVR PDJJLRUH DYUHWH SLĚ VWDELOLWÇ H VLFXUH]]D 9HGHUH EDVL SDJ 3RLGV SRXU SLHG PLQ NJ SRXU WDLOOH ' PLQ NJ SRXU WDLOOH ' HW UHFWDQJXODLUH $YHF SOXV GH SRLGV LO \ DXUD XQH PDMHXUH VWDELOLWÜ HW V ÜFXULWÜ Voir pieds à la page 170 :HLJKW IRU EDVH PLQ NJ IRU ' PLQ NJ IRU ' DQG UHFWDQJXODU :LWK KLJKHU ZHLJKW WKHUH DUH EHWWHU VWDELOLW\ DQG VDIHW\ See bases on page 170 **HZLFKW IĞU 6WËQGHU PLQ NJ IĞU ' PLQ NJ IĞU ' XQG UHFWKHFNLJ 0LW KąKHU *HZLFKW HV JLEW EHVVHU VWDELOLWËW XQG 6LFKHUKHLW Ständer Seite 170

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=