Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

TESSUTO SROLHVWHUH JU PT LGURUHSHOOHQWH UHVLVWHQ]D FRORUL GLSHQGH GDO FRORUH STRUTTURA ' YHUVLRQH SDOL PP H EDFFKHWWH LQ DFFLDLR ELDQFKH FRQ VQRGR PHWDOOR DSHUWXUD PDQXDOH DOWH]]D UHJRODELOH SUROXQJR FRQ OHYD ' ş SDOL PP H EDFFKHWWH LQ DFFLDLR ELDQFKH FRQ VQRGR Q\ORQ DSHUWXUD PDQXDOH DOWH]]D ıVVD SUROXQJR FRQ OHYD CARATTERISTICHE TECNICHE TISSU: SRO\HVWHU JU PF K\GURIXJH UÜVLVWDQFH FRXOHXUV VHORQ FRXOHXU STRUCTURE: ' YHUVLRQ ş PÉWV PP HW EDOHLQHV HQ DFLHU YHUQL EODQF LQFOLQDLVRQ PÜWDO RXYHUWXUH PDQXHOOH KDXWHXU UÜJODEOH SLTXH DYHF OHYLHU ' PÉWV PP HW EDOHLQHV HQ DFLHU YHUQL EODQF LQFOLQDLVRQ Q\ORQ RXYHUWXUH PDQXHOOH KDXWHXU ı[H SLTXH DYHF OHYLHU FABRIC: SRO\HVWHU JU VP ZDWHU UHSHOOHQW FRORXU IDVWQHVV FRAME ' YHUVLRQ :KLWH FRDWHG VWHHO SROH PP DQG ULEV PHWDO WLOW PDQXDO RSHQLQJ DGMXVWDEOH KHLJKW ORZHU SROH ZLWK FOLS ' ş :KLWH FRDWHG VWHHO SROH PP DQG ULEV ZLWK Q\ORQ WLOW PDQXDO RSHQLQJ DGMXVWDEOH KHLJKW ORZHU SROH ZLWK FOLS STOFF: 3RO\HVWHU JU TP ZDVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJLQHUW /LFKWHFKWKHLW QDFK )DUEH GESTELL ' YHUVLRQ ş :HLĔH 6WąFNH PP XQG 6FKLHQHQ DXV 6WDKO PLW 0HWDOONQLFNHU +DQGąijQXQJ KąKHQYHUVWHOOEDU 8QWHUVWRFN PLW +HEHO ' ş :HLĔH 6WRFNH PP XQG 6FKLHQHQ DXV 6WDKO PLW 1\ORQ .QLFNHU +DQGąijQXQJ IHVWH +ąKH 8QWHUVWRFN PLW +HEHO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES 5V]HYH 3DUDVRO FODVVLTXH HQ SRO\HVWHU 5V]HYH &ODVVLF SRO\HVWHU SDUDVRO 5V]HYH .ODVVLF 6RQQHQVFKLUP PLW 3RO\HVWHU 6WRσ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 3HVR SHU EDVH PLQ NJ [ ' PLQ NJ SHU ' &RQ SHVR PDJJLRUH DYUHWH SLĚ VWDELOLWÇ H VLFXUH]]D 9HGHUH EDVL SDJ 3RLGV SRXU SLHG PLQ NJ SRXU ' PLQ NJ SRXU ' $YHF SOXV GH SRLGV LO \ DXUD XQH PDMHXUH VWDELOLWÜ HW VÜFXULWÜ Voir pieds à la page 170 :HLJKW IRU EDVH PLQ NJ IRU ' PLQ NJ IRU ' :LWK KLJKHU ZHLJKW WKHUH DUH EHWWHU VWDELOLW\ DQG VDIHW\ See bases on page 170 *HZLFKW IĞU 6WËQGHU PLQ NJ IĞU ' PLQ NJ IĞU ' 0LW KąKHU *HZLFKW HV JLEW EHVVHU VWDELOLWËW XQG 6LFKHUKHLW Ständer Seite 170 5V]HYH 2PEUHOORQH FODVVLFR LQ SROLHVWHUH 151 100 (FUX *ULJLR (FUX *ULV 1DWXUDO *UH\ 1DWXU *UDX $UW (FUX (FUX 1DWXUDO 1DWXU &RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ $UW $UW (FUX *ULJLR 7HUUDFRWWD %OX 9HUGH 0HQWD (FUX *ULV 7HUUHFXLWH %OHX 9HUW 0HQWKH 1DWXUDO *UH\ 7HUUDFRWWD %OXH *UHHQ 0LQW 1DWXU *UDX 7HUUDFRWWD %ODX *UĞQ 0LQ]H /H PLVXUH LQGLFDWH QRQ LQFOXGRQR OD EDVH &RQ EDVH FD FP /HV PHVXUHV LQGLTXÜHV QH FRPSUHQQHQW SDV OH SLHG $YHF SLHG FD FP 7KHVH VL]HV GRQŖW LQFOXGH WKH EDVH KHLJKW :LWK EDVH FD FP 'LHVH 0DĔQDKPHQ XPIDVVHQ QLFKW GHQ )XĔ 0LW )XĔ FD FP

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=