Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

&RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ %LDQFR (FUX %ODQF (FUX :KLWH 1DWXUDO :HLVV 1DWXU &RQWUDSSHVR SHU EDVH PLQ NJ SHU [ H [ PLQ NJ SHU [ &RQ FRQWUDSSHVR FL VDUÇ PDJJLRUH VWDELOLWÇ H VLFXUH]]D 0DWWRQHOOH HVFOXVH 9HGHUH FRQWUDSSHVL SDJ &RQWUHSRLGV SRXU SLHG PLQ NJ SRXU [ HW [ PLQ NJ SRXU [ $YHF SOXV GH SRLGV LO \ DXUD XQH PDMHXUH VWDELOLWÜ HW VÜFXULWÜ 'DOOHV QRQ LQFOXVHV Voir contrepoids à la page 170 &RXQWHUZHLJKW IRU EDVH PLQ NJ IRU [ DQG [ PLQ NJ IRU [ :LWK KLJKHU FRXQWHUZHLJKW WKHUH DUH EHWWHU VWDELOLW\ DQG VDIHW\ 7LOHV QRW LQFOXGHG See counterweights on page 170 *HJHQJHZLFKW IĞU 6WËQGHU PLQ NJ IĞU [ XQG [ PLQ NJ IĞU [ 0LW KąKHU *HJHQJHZLFKW HV JLEW EHVVHU VWDELOLWËW XQG 6LFKHUKHLW %HWRQSODWWH QLFKW HQWKDOWHQ Gegengewicht Seite 170 17 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN $UW Art. 157Q Art. 158R Art. 159Q *URVVH FP [ [ [ 6WRij 3RO\0D 3RO\0D 3RO\0D 9RODQWV x x x :LQG ąijQXQJ © © © 6FKOLQJHQYHUVFKOXĔ © © © -PIYHZVS >VVK )LEHUJODVV $PSHOVFKLUP PLW IHVWHP $UP STOFF 3RO\0D 3RO\HVWHU JU TP :DVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJQLHUW 9HUURWWXQJVIHVW 89 6FKXW] /LFKHFKWKHLW GESTELL 6WRFNH [ PP DXV *ODVIDVHU DXVWDXFKEDUH 6WUHEHQ DXV *ODVIDVHU =XEHKąUH DXV $OXPLQLXP (GHKOVWDKO RGHU 6WDKO PLW ' ODFNLHUXQJ 6HLOZLQGH DXV $OX (GHOVWDKOVHLO 7 3ODWWHQVWËQGHU ' ODFNLHUW XP Ɠ GUHKEDU PLW 'RSSHOVFKQHFNH XQG 3OËWWFKHQ IĞU ZHLFKHQ %RGHQ Art. 157Q $UW 4 [ [ [ Art. 158R 80 35 35

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=