Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

Art. 320-BIA-27 Art. 320-BIA-54 Art. 322-BIA ' FP ş NJ %DVH LQ FHPHQWR ULFRSHUWD SODVWLFD FRQ WXER DGDWWD D EDVWRQL RPEUHOORQL PP 'LVSRQLELOH DGDWWDWRUH SHU PLVXUH GLYHUVH 3LHG HQ EÜWRQ FRXYHUW DYHF SODVWLTXH DYHF WXEH HW DGDSWDWHXUV &RQFUHWH EDVH FRYHUHG ZLWK UHVLQ ZLWK WXEH ıWV XPEUHOODV ZLWK SROH PP $GDSWRUV IRU VPDOOHU ODUJHU SROHV DUH DYDLODEOH .XQVWVWRij DEJHGHFNW %HWRQVWËQGHU PLW 5RKU XQG $GDSWHU 3DUWLFRODUH EDVH $UW 'ÜWDLO SLHG $UW %DVH GHWDLO $UW 'HWDLO 6WËQGHU $UW ' FP ş NJ %DVH LQ FHPHQWR ULFRSHUWD SODVWLFD FRQ WXER DGDWWD D EDVWRQL RPEUHOORQL PP 'LVSRQLELOH DGDWWDWRUH SHU PLVXUH GLYHUVH &RPSRVWD GD GXH GLVFKL VRYUDSSRVWL 3LHG HQ EÜWRQ FRXYHUW DYHF SODVWLTXH DYHF WXEH HW DGDSWDWHXUV &RQFUHWH EDVH FRYHUHG ZLWK UHVLQ ZLWK WXEH ıWV XPEUHOODV ZLWK SROH PP $GDSWRUV IRU VPDOOHU ODUJHU SROHV DUH DYDLODEOH 7KH EDVH LV PDGH E\ WZR VWDFNHG GLVN .XQVWVWRij DEJHGHFNW %HWRQVWËQGHU PLW 5RKU XQG $GDSWHU WLHUV ' FP ş NJ 6HW EDVH H WDYROLQR $GDWWR D EDVWRQL RPEUHOORQL PP 'LVSRQLELOH DGDWWDWRUH SHU PLVXUH SLĚ SLFFROH 6HW SLHG HW WDEOHWWH 6HW EDVH DQG WDEOH )LWV XPEUHOODV ZLWK SROH PP $GDSWRU IRU VPDOOHU SROH LV DYDLODEOH 6WËQGHU XQG 7LVFKFKHQ .RPEL

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=