Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

, FXVFLQL GD HVWHUQR 0DijHL VRQR SURGRWWL FRQ JOL VWHVVL WHVVXWL PROWR UHVLVWHQWL GHJOL RPEUHOORQL DO ıQH GL FUHDUH XQ FRRUGLQDWR 6RQR VIRGHUDELOL H OD VFKLXPD LQWHUQD Û D ODVWUD XQLFD SHU VHPSOLıFDUQH OD JHVWLRQH LQ FDVR GL XVR LQWHQVR /HV FRXVVLQV SRXU H[WÜULHXU 0DijHL RQW OH PÝPH WLVVX UÜVLVWDQW TXH OHV SDUDVROV Ç ıQ GH FUÜHU XQ VHW DYHF OHV SDUDVROV ,OV VRQW GHKRXVVDEOHV HW OD PRXVVH HVW Ç FRXFKH XQLTXH SRXU VLPSOLıHU OD JHVWLRQ HQ FDV GŖXVDJH LQWHQVLI 7KH RXWGRRU FXVKLRQV 0DijHL KDYH WKH VDPH UHVLVWDQW IDEULF DV WKH SDUDVROV WR PDWFK WKHP 7KH FRYHU LV HDVLO\ UHPRYDEOH DQG WKH ıOOLQJ LV D SRO\XUHWKDQH EORFN WR PDQDJH WKHP EHWWHU LQ FDVH RI KHDY\ XVH 'LH 3ROVWHU YRQ 0DijHL KDEHQ GLHVHOEH UREXVWH *HZHEH DOV GLH 6RQQHQVFKLUPH XP GLH 6RQQHQVFKLUP GD]X SDVVHQ 6LH VLQG $E]LHKEDU GLH 6FKDXP LVW HLQ 6FKLFKW XP HLQIDFK ]X KDQGKDEHQ EHL LQWHQVLYHU 1XW]XQJ /DFFHWWL /DFHWV 7LH EDQGV 6FKOLQJHQ 6IRGHUDELOH FRQ FHUQLHUD 'HKRXVVDEOH DYHF IHUPHWXUH ÜFODLUH 5HPRYDEOH FRYHU ZLWK ]LS $E]LHKEDU PLW ]LS &XFLWXUH &RXWXUHV 6HDPV 1ËKWH 190 CUSCINI /COUSS INS/CUSHIONS/POLSTER

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=