Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

&RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ &RQWUDSSHVR SHU EDVH PLQ NJ SHU [ H [ &RQ FRQWUDSSHVR PDJJLRUH DYUHWH SLĚ VWDELOLWÇ H VLFXUH]]D 0DWWRQHOOH HVFOXVH 9HGHUH FRQWUDSSHVL SDJ &RQWUHSRLGV SRXU SLHG PLQ NJ SRXU [ HW [ $YHF SOXV GH SRLGV LO \ DXUD XQH PDMHXUH VWDELOLWÜ HW VÜFXULWÜ 'DOOHV QRQ LQFOXVHV Voir contrepoids à la page 170 &RXQWHUZHLJKW IRU EDVH PLQ NJ IRU [ DQG [ :LWK KLJKHU FRXQWHUZHLJKW WKHUH DUH EHWWHU VWDELOLW\ DQG VDIHW\ 7LOHV QRW LQFOXGHG See counterweights on page 170 *HJHQJHZLFKW IĞU 6WËQGHU PLQ NJ IĞU [ XQG [ 0LW KąKHU *HJHQJHZLFKW HV JLEW EHVVHU VWDELOLWËW XQG 6LFKHUKHLW %HWRQSODWWH QLFKW HQWKDOWHQ Gegengewicht Seite 170 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN $UW Art. 448Q Art. 449R *URVVH FP [ [ 6WRij 3RO\0D 3RO\0D 9RODQWV x x :LQG ąijQXQJ © © 6FKOLQJHQYHUVFKOXĔ © © (U[PILZ .ODSSEDUH $PSHOVFKLUP DXV $OXPLQLXP STOFF 3RO\0D 3RO\HVWHU JU TP :DVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJQLHUW 9HUURWWXQJVIHVW 8Y 6FKXW] /LFKWHFKWKHLW GESTELL 6WRFN DXV $OX IDUEH *UDSKLW [ PP $OX 6WUHEHQ žijQXQJ PLW $OX *ULij XQG .XUEHO .QLFNEDU 6WDKO ; 3ODWWHQVWËQGHU XP Ɠ GUHKEDU PLW 3HGDO %LDQFR *LDOOR $UDQFLR 5RVVR 9HUGH %ODQF -DXQH 2UDQJH 5RXJH 9HUW :KLWH <HOORZ 2UDQJH 5HG *UHHQ :HLVV *HOE 2UDQJH 5RW *UĞQ &RORUL VX ULFKLHVWD &RXOHXUV VXU GHPDQGH &RORXUV RQ GHPDQG )DUEHQ DXI $QIUDJH 35 (FUX 7DXSH $QWUDFLWH (FUX 7DXSH $QWKUDFLWH 1DWXUDO 7DXSH $QWKUDFLWH 1DWXU 7DXSH $QWKUD]LW $UW 4 $UW 5

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=