Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN $UW Art. 137Q-200 Art. 137Q Art. 137R *URVVH FP [ [ [ 6WRij 3RO\0D 7H[0D 3RO\0D 7H[0D 3RO\0D 7H[0D 9RODQWV x x x :LQG ąijQXQJ x © x 6FKOLQJHQYHUVFKOXĔ © © © 2YVUVZ .ODSSEDUH $PSHOVFKLUP STOFF 3RO\0D 3RO\HVWHU JU TP :DVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJQLHUW 9HUURWWXQJVIHVW 89 6FKXW] /LFKHFKWKHLW 7H[0D 2OHıQ JU TP VSLQGĞVHQJHIËUEWHG :DVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJQLHUW 9HUURWWXQJVIHVW 8Y 6FKXW] /LFKWHFKWKHLW 7H[0D 6WRij NDQQ IĞU EHVRQGHUV )DUEHQ EHQXW]HQ VHLQ 7 GESTELL 6WRFN DXV $OXPLQLXP *HVWHOO *UDSKLWIDUEH [ PP 6WDKOVWUHEHQ $OXPLQLXP *ULij PLW 6LFKHUKHLW 7 )XĔ DXV 6WDKO XP Ɠ GUHKEDU 'DV žijQXQJVV\VWHP RKQH 6HLO]XJ RGHU .XUEHO LVW ([FOXVLYLWËW YRQ 0DijHL 'HU )XĔ NDQQ YRU RGHU KLQWHU GHV 6WRFN SODW]LHUW ZHUGHQ &RQWUDSSHVR SHU EDVH PLQ NJ 2FFRUUH UDGGRSSLDUH LO FRQWUDSSHVR LQ FDVR GL EDVH FRQ UXRWH 0DWWRQHOOH HVFOXVH 9HGHUH FRQWUDSSHVL SDJ &RQWUHSRLGV SRXU SLHG PLQ NJ ,O IDXW GRXEOHU OH FRQWUHSRLGV HQ FDV GH SLHG DYHF URXOHWWHV 'DOOHV QRQ LQFOXVHV Voir contrepoids à la page 170 &RXQWHUZHLJKW IRU EDVH PLQ NJ ,WŖV QHFHVVDU\ WR GRXEOH XS WKH FRXQWHUZHLJKW LQ FDVH RI EDVH ZLWK ZKHHOV 7LOHV QRW LQFOXGHG See counterweights on page 170 *HJHQJHZLFKW IĞU 6WËQGHU PLQ NJ (V LV QRWZHQGLJ GLH *HJHQJHZLFKW ]X YHUGRSSHOQ LP )DOOH YRQ )XĔ PLW 5ËGHU %HWRQSODWWH QLFKW HQWKDOWHQ Gegengewicht Seite 170 &RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ $UW 4 5 &RORUL VX ULFKLHVWD &RXOHXUV VXU GHPDQGH &RORXUV RQ GHPDQG )DUEHQ DXI $QIUDJH $UW 4 5 %LDQFR (FUX 5RVVR 7DXSH $QWUDFLWH %ODQF (FUX 5RXJH 7DXSH $QWKUDFLWH :KLWH 1DWXUDO 5HG 7DXSH $QWKUDFLWH :HLVV 1DWXU 5RW 7DXSH $QWKUD]LW *LDOOR $UDQFLR 9HUGH $]]XUUR %OX 1HUR -DXQH 2UDQJH 9HUW $]XU %OHX 1RLU <HOORZ 2UDQJH *UHHQ 6N\ %OXH %OXH %ODFN *HOE 2UDQJH *UĞQ +HOOEODX %ODX 6FKZDU] (FUX (FUX 1DWXUDO 1DWXU $UW 4 T T

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=