Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

&RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ (FUX 7DXSH (FUX 7DXSH 1DWXUDO 7DXSH 1DWXU 7DXSH 3HVR SHU EDVH PLQ NJ &RQ SHVR PDJJLRUH DYUHWH SLĚ VWDELOLWÇ H VLFXUH]]D 9HGHUH EDVL SDJ 3RLGV SRXU SLHG PLQ NJ $YHF SOXV GH SRLGV LO \ DXUD XQH PDMHXUH VWDELOLWÜ HW VÜFXULWÜ Voir pieds à la page 170 :HLJKW IRU EDVH PLQ NJ :LWK KLJKHU ZHLJKW WKHUH DUH EHWWHU VWDELOLW\ DQG VDIHW\ See bases on page 170 *HZLFKW IĞU 6WËQGHU PLQ NJ 0LW KąKHU *HZLFKW HV JLEW EHVVHU VWDELOLWËW XQG 6LFKHUKHLW Ständer Seite 170 73 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN -PIYHZVS :PS]LY 6RQQHQVFKLUP PLW *HVWHOO DXV *ODVIDVHU STOFF 3RO\0D 3RO\HVWHU JU TP :DVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJQLHUW 9HUURWWXQJVIHVW 89 6FKXW] /LFKHFKWKHLW 7H[0D 2OHıQ JU TP VSLQGĞVHQJHIËUEWHG :DVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJQLHUW 9HUURWWXQJVIHVW 89 6FKXW] /LFKWHFKWKHLW 'HU 6WRij 7H[0D NDQQ IĞU HWZD EHVRQGHUV )DUEHQ EHQXW]HQ VHLQ GESTELL 6WRFN PP DXV *ODVIDVHU DXVWDXFKEDUH 6WUHEHQ DXV *ODVIDVHU *HVWHOO 6LOEHU )DUEH (GHKOVWDKO 6FKUDXEHQ PLW GRSSHOQ 6HLO]XJ &RORUL VX ULFKLHVWD &RXOHXUV VXU GHPDQGH &RORXUV RQ GHPDQG )DUEHQ DXI $QIUDJH %LDQFR *LDOOR 9HUGH $UDQFLR 5RVVR %OX $QWUDFLWH 1HUR %LVFD\ %ODQF -DXQH 9HUW 2UDQJH 5RXJH %OHX $QWKUDFLWH 1RLU %LVFD\ :KLWH <HOORZ *UHHQ 2UDQJH 5HG %OXH $QWKUDFLWH %ODFN %LVFD\ :HLVV *HOE *UĞQ 2UDQJH 5RW %ODX $QWKUD]LW 6FKZDU] %LVFD\ T $UW 4 $UW 4 $UW 5 $UW 5 $UW Art. 175Q Art. 176R *URVVH FP [ [ 6WRij 3RO\0D 7H[0D 3RO\0D 7H[0D 9RODQWV x x :LQG ąijQXQJ © © 6FKOLQJHQYHUVFKOXĔ © © 25 290 53 280 /H PLVXUH LQGLFDWH QRQ LQFOXGRQR OD EDVH &RQ EDVH FD FP /HV PHVXUHV LQGLTXÜHV QH FRPSUHQQHQW SDV OH SLHG $YHF SLHG FD FP 7KHVH VL]HV GRQŖW LQFOXGH WKH EDVH KHLJKW :LWK EDVH FD FP 'LHVH 0DĔQDKPHQ XPIDVVHQ QLFKW GHQ )XĔ 0LW )XĔ FD FP T

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=