Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

F IBRASOL WOOD 2PEUHOORQH FRQ VWUXWWXUD LQ ðEUD GL YHWUR FRORUH WHDN /D VWUXWWXUD LQ ıEUD GL YHWUR FRQIHULVFH UHVLVWHQ]D HODVWLFLWÇ H GXUDWD VXSHULRUL D TXHOOH RijHUWH GD OHJQR R PHWDOOR OD ıEUD GL YHWUR Û XQ PDWHULDOH FRPSRVLWR LQ JUDGR GL DVVRUELUH OH VROOHFLWD]LRQL LP SURYYLVH 3DUDVRO DYHF VWUXFWXUH HQ ƂEUH GH YHUUH FRXOHXU WHFN /D VWUXFWXUH HQ ıEUH GH YHUUH GRQQH UÜVLVWDQFH ÜODVWLFLWÜ HW GXUDELOLWÜ VXSÜULHXUHV DX ERLV RX PÜWDO OD ıEUH GH YHUUH HVW XQ PDWÜULHO FRPSRVLWH FDSDEOH GŖDEVRUEHU OD SUHVVLRQ VRXGDLQH GX YHQW $FFHVVRUL LQ UHVLQD ULQIRU]DWD $FFHVVRLUHV HQ UÜVLQH UHLQIRUFÜH 5HLQIRUFHG UHVLQ KXEV =XEHKąUH DXV YHUVWËUNWHV +DU] %DFFKHWWH LQ ıEUD GL YHWUR LQWHUFDPELDELOL %DOHLQHV HQ ıEUH GH YHUUH ÜFKDQJHDEOHV ([FKDQJHDEOH ıEHUJODVV ULEV $XVWDXFKEDUH *ODVIDVHU 6WUHEHQ 76 'RSSLD FDUUXFROD 'RXEOH SRXOLH 'RXEOH SXOOH\ 'RSSHOQ 6HLO]XJ 9LWHULD LQR[ 9LVVHULH LQR[ 6WDLQOHVV 6WHHO KDUGZDUH (GHKOVWDKO 6FKUDXEHQ Art 155Q ECRU/NATURAL/NATUR

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=