Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

3DUDVRO ZLWK ƂEHUJODVV IUDPH WHDN FRORXU )LEHUJODVV JLYHV PXFK PRUH VWUHQJWK HODVWLFLW\ DQG ORQJHU ODVWLQJ WKDQ ZRRG RU PHWDO WKH ıEHUJODVV LV D FRPSRVLWH PDWHULDO DEOH WR DEVRUE VXGGHQ VWUHVV 6RQQHQVFKLUP PLW *HVWHOO DXV Glasfaser )DUEH 7HDN 'DV *HVWHOO DXV *ODVIDVHU KDW KRKHU )HVWLJNHLW )OH[LELOLWËW XQG 'DXHU DOV +RO] RGHU 0HWDOO *ODVIDVHU LVW D 9HUEXQGPDWHULDO XQG NDQQ 3OąW]LFKOH .UDIWHLQZLUNXQJHQ DEVRUELHUHQ 77 Optional FRQVLJOLDWR $UW IRGHUD LQ 0\WH[ š Option FRQVHLOOÜH $UW +RXVVH HQ 0\WH[ š 5HFRPPHQGHG option $UW 0\WH[ FRYHU š (PSIRKOHQH Option $UW 6FKXW]KĞOOH DXV 0\WH[ Optional: %DVH LQ JUDQLJOLD Option: 3LHG HQ JUÛV Option: *ULW EDVH Option: %HWRQVWËQGHU Optional: %DVH LQ FHPHQWR HijHWWR OHJQR Option: 3LHG HQ EÜWRQ ıQLWLRQ ERLV Option: :RRGHQ HijHFW FRQFUHWH EDVH Option: +RO]RSWLN %HWRQSODWWHVWËQGHU Optional: %DVH LQ PHWDOOR FDOSHVWDELOH Option: 3ODTXH PÜWDOOLTXH Option: 0HWDO EDVH Option: 0HWDOOVWËQGHU

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=