Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

7,0%(56 LV 0DijHLŖV OLQH RI ZRRGHQ SDUDVROV 7KH ZRRGHQ SROH ZLWK GRXEOH WUDQVSDUHQW FRDWLQJ WKH EUDVV ıQLVK IRU KXE WKH H[FKDQJHDEOH ULEV DQG WKH TXDOLW\ RI ZRRG PDNH WKLV SDUDVRO XQLTXH RQ WKH PDUNHW 7,0%(56 LVW GLH +RO] 6HULH GHU 0DijHL 3URGXNWLRQ 'HU +RO]VWRFN PLW 'RSSHOODFNLHUXQJ GLH 0HVVLQJ )LQLVK GLH DXVWDXFKEDUHQ +RO]VWUHEHQ GLH KRKHU 4XDOLWËWKRO] PDFKHQ GLHVHQ 6RQQHQVFKLUP HLQPDOLJ DXI GHP 0DUNW Optional FRQVLJOLDWR $UW IRGHUD LQ 0\WH[ š Option FRQVHLOOÜH $UW +RXVVH HQ 0\WH[ š 5HFRPPHQGHG option $UW 0\WH[ FRYHU š (PSIRKOHQH Option $UW 6FKXW]KĞOOH DXV 0\WH[ Optional: %DVH LQ JUDQLJOLD Option: 3LHG HQ JUÛV Option: *ULW EDVH Option: %HWRQVWËQGHU Optional: %DVH LQ FHPHQWR HijHWWR OHJQR Option: 3LHG HQ EÜWRQ ıQLWLRQ ERLV Option: :RRGHQ HijHFW FRQFUHWH EDVH Option: +RO]RSWLN %HWRQSODWWHVWËQGHU Optional: %DVH LQ PHWDOOR FDOSHVWDELOH Option: 3ODTXH PÜWDOOLTXH Option: 0HWDO EDVH Option: 0HWDOOVWËQGHU

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=