Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

&RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ (FUX 7DXSH (FUX 7DXSH 1DWXUDO 7DXSH 1DWXU 7DXSH (FUX (FUX 1DWXUDO 1DWXU TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN $UW Art. 152R Art. 153Q Art. 154R Art. 154-4 *URVVH FP [ [ [ [ 6WRij 3RO\0D 3RO\0D 3RO\0D 3RO\0D 9RODQWV x x x x :LQG ąijQXQJ © © © © 6FKOLQJHQYHUVFKOXĔ © © © © ;PTILYZ 6RQQHQVFKLUP PLW *HVWHOO DXV +RO] STOFF 3RO\0D 3RO\HVWHU JU TP :DVVHUDEVWRĔHQG LPSUËJQLHUW 9HUURWWXQJVIHVW 89 6FKXW] /LFKHFKWKHLW 9RODQWV DXI $QIUDJH GESTELL 6WRFN PP DXV +RO] PP IĞU *URĔH [ DXVWDXFKEDUH 6WUHEHQ DXV +RO] :DOQXVV )DUEH 0HVVLQJ )LQLVK YHU]LQNW 6FKUDXEHQ XQG 6HLO]XJ 53 265 220 34 295 220 59 290 220 25 315 260 &RORUL &RXOHXUV &RORXUV )DUEHQ $UW 3HVR PLQLPR SHU EDVH NJ SHU [ NJ SHU [ [ H NJ SHU [ &RQ SHVR PDJJLRUH DYUHWH SLĚ VWDELOLWÇ H VLFXUH]]D 9HGHUH EDVL SDJ 3RLGV SRXU SLHG NJ SRXU [ NJ SRXU [ [ HW NJ SRXU [ $YHF SOXV GH SRLGV LO \ DXUD XQH PDMHXUH VWDELOLWÜ HW VÜFXULWÜ Voir pieds à la page 170 :HLJKW IRU EDVH NJ IRU [ NJ IRU [ [ DQG NJ IRU [ :LWK KLJKHU ZHLJKW WKHUH DUH EHWWHU VWDELOLW\ DQG VDIHW\ See bases on page 170 *HZLFKW IĞU 6WËQGHU NJ IĞU [ NJ IĞU [ [ XQG NJ IĞU [ 0LW KąKHU *HZLFKW HV JLEW EHVVHU VWDELOLWËW XQG 6LFKHUKHLW Ständer Seite 170 /H PLVXUH LQGLFDWH QRQ LQFOXGRQR OD EDVH &RQ EDVH FD FP /HV PHVXUHV LQGLTXÜHV QH FRPSUHQQHQW SDV OH SLHG $YHF SLHG FD FP 7KHVH VL]HV GRQŖW LQFOXGH WKH EDVH KHLJKW :LWK EDVH FD FP 'LHVH 0DĔQDKPHQ XPIDVVHQ QLFKW GHQ )XĔ 0LW )XĔ FD FP $UW 5 $UW 5 $UW 5 $UW 5 $UW 4 $UW $UW 4 $UW

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=