Catalogo Maffei - Fratelli Pasian

OMBRELLONI DI DESIGN , O GHVLJQ HVFOXVLYR R EUHYHWWDWR GHJO L RPEUHO ORQL 0DIIHL UHQGHUÇ XQLFR L O YRVWUR DPELHQWH HVWHUQR Parasols design /H GHVLJQ H[FOXVLI RX EUHYHWÜ GHV SDUDVROV 0DIIHL UHQGUD YRV H[WÜULHXUV XQLTXHV DESIGN PARASOLS 0DijHLŖV H[FOXVLYH RU SDWHQWHG GHVLJQ ZLOO PDNH \RXU RXWGRRU GLVWLQFWLYH DQG XQLTXH Design-Sonnenschirme 'LH 0DijHL 'HVLJQ 6RQQHQVFKLUPH ]HLFKQHQ VLFK GXUFK LKU H[NOXVLYHV SDWHQWLHUWHV 'HVLJQ DXV 6LH HUPąJOLFKHQ ,KQHQ HLQ]LJDUWLJHV XQG XQYHUZHFKVHOEDUHV $PELHQWH GDV 6LH VR LQ ,KUHP ]X +DXVH VFKDijHQ

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIwODE=